Считано от 21.10.2021 г., съгласно Заповед РД-01-856/ 19.10.2021, т.1 на д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването: „1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.“ Занятията по математика, информатика, ИТ, […]

Прочети останалото