План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на ЦПЛР-ЦУТНТ
Стратегия 2016-2020 г.
План – стратегия
Правилник за дейността
Учебен план 2019-2020 г.
Организационно педагогически форми в ЦПЛР-ЦУТНТ през 2019-2020 учебна година
Правила за достъп до обществена информация
Етичен кодекс ЦПЛР-ЦУТНТ
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Заявление за записване в кръжочна форма/школа
Декларация информирано съгласие
Първо влизане в профил на ученик