Информатика
Обучението по информатика и информационни технологии за учениците от I до III клас е модулно. То има за цел овладяване на компютърната система, създаване на умения за работа с графична, текстова, звукова информация, както и комбинирането им. Учениците от II и III клас изучават анимация и програмиране в среда Comenius Logo.

Изобразително изкуство
Кръжочните форми по изобразително изкуство формират у учениците знания за особеностите на изобразителната дейност, нейните изразни средства, понятие за материали и техники и експериментиране с тях, развиват творческото мислене, сензорния опит и естетически вкус. Получават реална възможност за творческа изява на регионални, национални и международни конкурси и изложби.

Английски език
Часовете по английски език в ЦУТНТ се провеждат целогодишно от 1 октомври до 30 май, извън задължителнатапрограма на българските държавни училища. Водят се по нови системи, придружени с мултимедийни продукти в компютърен кабинет, където се предоставя възможност за добро онагледяване, лесно възприемане и работа в Интернет-среда.

Конструиране с „Лего“
Учениците от първи до осми клас имат възможност да посещават кръжочни форми по техническо конструиране с LEGO. Работи се със най-съвременните конструктори – LEGO DACTA 9452 и 9702, LEGO INVENTOR 4094, LEGO DACTA TECHNIC 1090. В обучението е включен и модул РАБОТА С КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОДЕЛИ. Използва се системата LEGO DACTA Control Lab, чийто софтуер е на база LOGO. Тя включва конструктивен материал, електродвигатели, лампи, сензори, интерфейсен блок и свързващи кабели. Работата на модела, изпълняващ зададената програма, на практика визуализира алгоритъма както и възможните грешки в него. Модулът позволява голямо разнообразие на теми, подходи и организация на работа.