КАБИНЕТ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

 


Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа. 

Предлагани услуги:

*   кариерно информиране е процес, в рамките на който кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода от образование към заетост на всички ученици, родители и граждани;

*   кариерно консултиране е процес, в рамките на който кариерният консултант оказва съдействие на учениците, за да вземат правилни  решения за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си в този избор.

 

 Кариерното информиране и консултиране е процес, в който кариерните консултанти подпомагат:

*     да се ориентираш в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;

*     да откриеш силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодоляваш, за да постигнеш мечтите си;

*     да обменяш опит с връстници, с други участници в групата.

 

Основни методи, използвани от кариерните консултанти при ЦПЛР – ЦУТНТ –  Русе:

*   индивидуално консултиране;

*   групова работа: интерактивни упражнения; обсъждане; дискусия; решаване на казуси; тренинги; ролева игра, форуми, прожектиране на филми.

 

Какви са ефектите от консултирането:

*     откриваш себе си  научаваш и споделяш за твоите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;

*     научаваш повече за нещата, които определят изборите мечти, желания, ценности, стремежа към успех нещата, които придават смисъл на живота за теб;

*     придобиваш нови знания и умения за това как да вземаш решения;

*     развиваш умението да общуваш и да разбираш себе си, което ще подпомага контактите ти в училищна или в работна среда.

 

Контакти с кариерните консултанти при ЦПЛР – ЦУТНТ –  Русе:

*   адрес: гр. Русе бул. Цар Фердинанд  3 А, ет. 5; електронна поща: cko_ruse@mon.bg;

*   https://e.unicode-table.com/orig/8e/4b56dad671c63661ceb789baa71dbb.pngНационален портал за кариерно ориентиране на ученици: http://orientirane.mon.bg;

*         : 082/521 271 и 0889 198 751;

 

Мариана Рачева      mariana.racheva@abv.bg    0882 355 278; 

Надя Денева            nadiadeneva@abv.bg           0889 667 151         0882 355 278;