Стратегия 2021-2025 г.
Стратегически план 2021-2025 г.
Правилник за дейността
Етичен кодекс ЦПЛР-ЦУТНТ
Годишен план за дейността
План зимни условия
Учебен план 2021/2022
Организационно педагогически форми в ЦПЛР-ЦУТНТ през 2021-2022 учебна година
План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на ЦПЛР-ЦУТНТ
Правила за достъп до обществена информация
Правила за атестиране
План за контролната дейност
Годишен доклад 2020/2021 г.
Стратегия 2016-2020 г.
План стратегия 2016-2020 г.
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Заявление за записване в кръжочна форма/школа
Първо влизане в профил на ученик