Занятията се провеждат в групи по 13 деца. Водят се от високо квалифицирани преподаватели.

Учениците, обучавани в ЦПЛР-ЦУТНТ постигат високи резултати при кандидатстване в елитни училища. Класират се на призови места на регионални, национални и международни състезания и олимпиади по математика.

Математика

В направление МАТЕМАТИКА обучението се провежда в две насоки:

  • Подготовка на учениците, насочена към развитие на логическо и аналитично мислене, което е предпоставка за успешното им представяне на математически състезания и олимпиади. Изучават се методи на работа за решаване на задачи от нестандартен тип. Групите са подходящи за ученици от 1 до 12 клас с изявен интерес и потенциал в областта на математиката.
  • Подготовка на учениците, насочена към подпомагане на обучението по математика в училище, като се надграждат получените вече знания. Включват се и теми със задачи от нестандартен тип, които провокират логиката и въображението на децата. Предпоставка е за успешно представяне на тестовете за външно оценяване. Групите са подходящи за ученици от 2 до 12 клас с интерес в областта на математиката.

Информатика

Програмиране

Обучението по информатика дава възможност на децата да се запознаят с първите стъпки в овладяването на професията „Програмист“, която е една от най-модерните и многообещаващи в наши дни. Изучава се програмен език С/С++ и се формират знания и умения за съставяне и реализиране на алгоритми, предназначени за компютър. Обучението включва подготовка за участие в олимпиади и състезания по информатика на Регионално, Национално и Международно ниво. Групите са подходящи за ученици от 4 до 12 клас.

Информационни технологии

Обучението по „Информационни технологии“ в 1 – 3 клас е насочено към овладяване на основни знания, умения и компютърни компетенции. То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи с подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване. Всичко това създава условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност. В следващите класове, целта на обучението по ИТ е да даде базова подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различни направления.

Роботика

Заниманията по Роботика са изключително полезни и забавни. Децата имат възможност да конструират и програмират своя робот, с помощта на преподавател. Това им помага да развиват пространственото си виждане, както и основите на програмирането. Показва на децата приложението на математиката, физиката и информационните технологии при решаването на практически задачи.

3D моделиране

Курсът 3D моделиране с 3ds МАX позволява триизмерната визуализация в пространството на различни обекти. С помощта на 3D моделирането може да се добие ясна представа за визията на даден продукт – външен дизайн, интериорен дизайн, дизайн на модели. Овладяването на чудесните възможности на 3D Studio Max позволява на обучаващите се да прилагат пълния капацитет на софтуера в най-разнообразни аспекти – моделиране на всичко от заобикалящия ни свят, включително човешки фигури. Всяка команда е съпроводена с теоретична част и с подходящо упражнение.

Конструиране с „ЛЕГО“

Една от най-забавните, но също така и една от най-образователните кръжочни форми, която помага на децата да развиват своята креативност и въображение, подобрява фината им моторика, конструктивно-техническите им умения, научава ги да работят в екип, да бъдат постоянни докато постигнат целта си.
Учебният процес е изцяло основан на интересите на децата и тяхната фантазия, а всеки завършен проект ги прави щастливи, горди и удовлетворени. Работи се със съвременни конструктори.

Изобразително/ Приложно изкуство

Кръжочните форми по изобразително изкуство формират у учениците знания за особеностите на изобразителната дейност, нейните изразни средства, понятие за материали и техники и експериментиране с тях, развиват творческото мислене, сензорния опит и естетически вкус. Изучават се цветовете, техните свойства и приложение, видовете композиции и тяхното изграждане, пространството и начините за постигането му. Учениците получават реална възможност за творческа изява на регионални, национални и международни конкурси и изложби.

Обучението по „Декоративно-приложно изкуство“ е насочено към овладяване и разгръщане въображението и фантазията на децата, развитие на индивидуални творчески умения. Кръжокът е подходящ за ученици на възраст от 7 до 15 г. Декоративно-приложното изкуство разширява познанията на децата, подпомага способността им за пространствена ориентация. Запознават се с различните видове приложни изкуства, като ги различават по използвани материали и начин на изработване. В творчеството децата могат да покажат мисли и идеи.

Английски език

Английският език е не просто необходим, а вече е задължителен, независимо в коя сфера на живота иска да се развива Вашето дете. Затова е необходимо към изучаването му да се подходи отговорно и на време. Независимо дали са начинаещи или напреднали, учениците се обучават по системи изцяло съобразени с възрастта им. Обучението се осъществява по учебниците  на Oxford University Press – Happy Street 1, Happy Street 2, Happy Earth 1, Happy Earth 2.

Български език

Занятията са съобразени с действащите учебни планове и програми, утвърдени от МОН. Имат за цел да подпомогнат и надграждат подготовката по български език и литература, да отстранят пропуските и да създадат системни знания у учениците за успешното явяване на НВО. Работи се в малки групи, което позволява индивидуален подход в зависимост от регистрираните пропуски и нужди на всеки ученик.